Aanvullende INKOOPVOORWAARDEN EXPLECT FORWARDING BV

1. Definities


1.1. 'Verkoper': de partij die goederen en/of diensten levert aan Explect.

1.2. 'Goederen': alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst tussen Explect en de Verkoper.

1.3. 'Diensten': alle werkzaamheden die door de Verkoper worden uitgevoerd voor Explect.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten waarbij Explect goederen koopt of diensten afneemt van de Verkoper.


3. Offertes en Orders

3.1. Alle offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend en binden Explect niet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van een order door Explect.


4. Prijzen

4.1. De door de Verkoper opgegeven prijzen zijn vast en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. Eventuele prijswijzigingen zijn alleen geldig na schriftelijke goedkeuring van Explect.


5. Levering

5.1. De Verkoper draagt het risico voor de goederen tot het moment van levering aan Explect.

5.1. De Verkoper draagt het risico voor de goederen voor schade en vergoeding van de eventuele schade.


6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Betaling wordt verricht binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Bij gebreken van tijdige betaling is Explect gerechtigd de wettelijke rente over het openstaande bedrag te vorderen.7. Garantie en Klachten

7.1. De Verkoper garandeert dat de geleverde goederen en/of diensten voldoen aan de specificaties en van goede kwaliteit zijn.

7.2. Klachten over de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk bij de Verkoper te worden gemeld.


8. Aansprakelijkheid

8.1. De Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit tekortkomingen in de geleverde goederen en/of diensten.


9. Overmacht

9.1. Explect is nimmer verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of overheidsmaatregelen.

10. Geschillen en Toepasselijk Recht

10.1. Op alle overeenkomsten tussen Explect en de Verkoper is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

11. Overige bepalingen

11.1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Explect en de Verkoper zijn overeengekomen.