Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Explect Forwarding BV.


Dit zijn de algemene voorwaarden van Explect Forwarding BV. (“Explect”), een onderneming met adres Alexander Bellstraat 16, 3261 LX Oud-Beijerland. Explect is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62689908.1. Toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Explect, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Explect en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website explect.com, explect.nl, explect.isdigitized.com (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.


1.2 Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Explect aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.


1.3 Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.


1.4 Explect zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op explect.com, explect.nl, explect.isdigitized.com.

           

1.5 De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.2. Explect


Explect biedt een online platform voor het organiseren van internationaal transport waarbij Explect optreedt als expediteur.


Onder expediteur in het kader van deze algemene voorwaarden wordt niet uitsluitend verstaan de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW. Als opdrachtgever van de expediteur wordt beschouwd, degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan de expediteur geeft, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling.


 

3. Gebruik Website/ Platform


3.1 Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.


3.2 Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

 

a.  Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;

 

b.  Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

 

c.  Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;

 

d.  Ongevraagde reclame (spam);

 

e.  Foute of misleidende informatie; en/of

 

f.  Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.3.3 Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.


3.4 Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.


3.5 Als de gebruiker een melding wil maken van een andere gebruiker die de Website misbruikt, kan de gebruiker een bericht sturen naar info@explect.com.

           

3.6 Explect behoudt zich het recht voor de aan gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.


3.7 De Klant garandeert dat alle persoonsgegevens of alle andere gegevens die aan Explect zijn overgedragen of verstrekt tijdens: uitvoering van de Dienst door Explect nauwkeurig is, volledig en rechtmatig is verkregen.


3.8 De opdrachtgever garandeert hierbij dat alle persoonsgegevens of alle andere gegevens die aan Explect zijn overgedragen of verstrekt tijdens: uitvoering van de Dienst door Explect nauwkeurig is, volledig en rechtmatig is verkregen.


3.9 Beide partijen garanderen dat alle persoonlijke gegevens die door de ene partij naar de andere partij worden opgeslagen onder strikte privacyregels, mogen niet worden verkocht of verhandeld voor materiële winsten en de verwerking van dergelijke gegevens moet voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.


3.10 We hanteren de NLdigital voorwaarden voor het gebruik van ons platform en of de extra diensten die worden aangeboden. Deze voorwaarden zijn gratis bij ons op te vagen via info@explect.com.4. Account


4.1 Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.


4.2 Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.


4.3 Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Explect mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.


4.4 Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij Explect. Explect zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.


4.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.


4.6 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Explect verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.


4.7. Explect is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.


4.8 Explect heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Explect het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.


4.9 Indien Explect van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Explect de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Explect kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:

 

a.  Het account van Gebruiker te verwijderen; of

 

b. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.


4.10 Het accepteren van een aanbod via de website wordt gezien als opdrachtverstrekking aan Explect waarbij de gebruiker en diens entiteit als opdrachtgever optreedt.        

 


5. Werkingssfeer


5.1 Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, opslag- en controlebedrijven enz. die door de expediteur worden verricht, zullen mede van toepassing zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden zoals Expeditievoorwaarden, B/L condities, CMR voorwaarden, AWB conditiesonderscheidenlijk voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.


5.2 Explect is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met wie hij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.


5.3 Explect heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voor zover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van Explect wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe Explect hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van Explect. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van Explect, als omschreven in deze voorwaarden.


5.4 Opdrachten tot aflevering onder rembours, tegen bankbewijs enz. worden geacht expeditie-werkzaamheden te zijn.


 

6. Tot stand komen van de overeenkomst


6.1 Alle door Explect gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.


6.2 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst.


6.3 Bij wijziging van één of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd. Explect dient de wijzigingen te kunnen aantonen.


6.4 Indien door Explect all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van Explect komen.


6.5 Alle vermelde aanbiedingen zijn exclusief eventuele invoerrechten, btw, antidumpingheffingen en andere mogelijke heffingen, waarbij Explect zich het recht voorbehoudt om deze kosten, indien van toepassing, alsnog in rekening te brengen bij de opmaak van de definitieve factuur.


6.6 Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.


6.7 Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra - naar billijkheid vast te stellen - beloning in rekening worden gebracht.


6.8 Bij onvoldoende laad- en/of lostijd - ongeacht de oorzaak daarvan - komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer Explect het connossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.


6.9 Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan Explect worden vergoed.

 


7. Verzekering


7.1 Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. dan wel via selectie van de verzekering bij het boeken op explect.isdigitized.com. Dit dient direct bekend gemaakt te worden bij het boeken van de order. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende.


7.2 Indien Explect een verzekering op eigen naam heeft gesloten, is hij slechts gehouden - desgevraagd - zijn aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.


7.3 Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is Explect niet verantwoordelijk.


7.4 Explect is, wanneer hij bij de uitvoering van de opdracht gebruikmaakt van bokken en dergelijke werktuigen, gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico's dekt die voor Explect uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.


7.5 Indien de klant ervoor kiest om geen verzekering af te sluiten, of indien een verzekeringsoptie niet is opgenomen in de aanbieding, draagt de opdrachtgever te allen tijde zelf de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies.


 

8. Impliciete opdracht douaneformaliteiten


8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het aan Explect verstrekken van gegevens die zijn vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten beschouwd als een impliciete opdracht aan Explect om deze formaliteiten, in naam en voor rekening van de opdrachtgever, te verrichten, voor zover deze niet reeds in de oorspronkelijke aanbieding waren inbegrepen.


8.2 De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle documenten en informatie, benodigd voor het correct en tijdig uitvoeren van genoemde douaneformaliteiten, volledig en tijdig aan Explect te verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.


8.3 Explect is niet aansprakelijk voor vertragingen, kosten, boetes, schades of andere consequenties die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of laattijdig aangeleverde documenten en informatie door de opdrachtgever met betrekking tot de douaneformaliteiten.


8.4 Eventuele kosten die voortvloeien uit het verrichten van de douaneformaliteiten, waaronder doch niet uitsluitend inklaringskosten, invoerrechten, boetes en accijnzen, zullen door Explect aan de opdrachtgever worden doorbelast.


8.5 In geval van discrepanties, vragen of onderzoek door douaneautoriteiten of andere officiële instanties met betrekking tot de douaneformaliteiten, zal alle communicatie primair via de opdrachtgever verlopen, tenzij anders overeengekomen, en is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan en eventuele daaruit voortvloeiende kosten.


8.6 Explect is te allen tijde gerechtigd, en indien van toepassing verplicht, om zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de opdrachtgever, relevante gegevens en informatie te delen met derde partijen, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, de belastingdienst, douane, politie of andere bevoegde autoriteiten, in het geval dat dit wordt vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving of naar het oordeel van Explect noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van de overeenkomst, of ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Explect9. Uitvoering van de overeenkomst


9.1 Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de Explect, waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn


9.2 De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn.


9.3 De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van de Explect zijn.


9.4 Explect is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.


9.5 Explect is niet verplicht bij gebreken van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien Explect een garantie stelt, is zijn opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

           

9.6 Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.


9.7 Desalniettemin is Explect gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht.


9.8 Als deskundige treedt Explect niet op. Voor hem ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin neemt hij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.


9.9 De bijvoeging "circa" geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5 % meer of minder te leveren.

 


10. Aansprakelijkheid


10.1 Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.


10.2 Explect is - onverlet het bepaalde in artikel 16 - niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Explect of diens ondergeschikten.


10.3 De aansprakelijkheid van Explect is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR per zending.


10.4 De door Explect te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. Explect is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.


10.5 Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Explect niet aansprakelijk is, dient Explect zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De Explect is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat Explect zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.


10.6 De opdrachtgever is jegens Explect aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

           

10.7 De opdrachtgever zal Explect vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de Explect als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.


10.8.  Explect, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch onder deze voorwaarden aansprakelijk.

 


11. Overmacht


11.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden die Explect redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan Explect de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.


11.2 In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de Explect worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.


11.3 Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, waaronder, doch niet uitsluitend, transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van Explect aan deze te worden voldaan.


 

12.Tijdslevering


12.1 Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de Explect niet.

 

12.2 Tijden van aankomst worden door Explect niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


12.3 Bij het niet behalen van opgeven tijdslevering kan hier geen claim voor worden ingediend.


12.4 De transitdagen zijn altijd indicaties op het platform hier geen rechten aan worden, ontleent.


 

13. Dwingend Recht


13.1 Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Explect, voor zover hij een vervoerovereenkomst die hij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade mede te delen.


13.2 Doet de Explect de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is hij, wanneer hij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die hij zou hebben moeten voldoen, wanneer hij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.


13.3 Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Explect voor zover hij de vervoerovereenkomst, welke hij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoerovereenkomsten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging. Hij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover hij beschikt of die hij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.


13.4 De opdrachtgever verkrijgt jegens degene, met wie Explect heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij Explect duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door Explect - of in geval van diens faillissement door diens curator - af te geven verklaring, dat tussen hem en de Explect ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.


13.5 Komt Explect een verplichting als in het derde lid bedoeld niet na, dan is hij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.14. Betaling


14.1 De opdrachtgever is verplicht Explect de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij ver- zending van te verzenden zaken, te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever. De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.


14.2 Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door Explect een krediettermijn wordt toegepast, is de Explect gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.


14.3 Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het verschuldigde, betaalt, is opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of nadere sommatie, in verzuim en heeft Explect het recht de wettelijke (handels)rente conform de artikelen 6:119 of 6 : 119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.


14.4 Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen - ook toekomstige - van Explect terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien: - het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; - de opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens Explect, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - in geval van een rechtspersoon of vennootschap - indien deze ontbonden wordt.


14.5 De opdrachtgever is uit hoofde van de expeditie-overeenkomst verplicht om op eerste vordering van de Explect zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan Explect is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.


14.6 Explect is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever. Indien Explect uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.


14.7 De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan Explect te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan Explect te worden vergoed, indien Explect in verband met de expeditie-overeenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.


14.8 De opdrachtgever zal Explect te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van Explect in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.


14.9 De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Explect aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.


14.10 Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.


14.11 Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door Explect betaalde of verschuldigde bedrag.15. Pandrecht


15.1 Explect heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een doorlopend pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Explect uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en/of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is Explect gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.


15.2 Explect kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.


15.3 Explect is gerechtigd de hem in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.


15.4 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - ondershands.

 


16. Aanvullende Specifieke Bepalingen voor Modaliteiten


16.1 Het doen vervoeren via wegtransport het zijn ophalen/ leveren van zeevracht, rail of luchtvracht.


a.  Vrij Laden/Leveren 2 uur voor FTL/LTL. Groupage en Deelladingen hebben pro-rata de tijd bij één pallet tot 8 pallets is het 15 minuten.

 

b.  Additionele wachttijd bedraagt €75,00 per uur.

 

c.  Bij annulering tot 2 werkdagen voor de uitvoering zijn 80% van de oorspronkelijke kosten opeisbaar door Explect.

 

d.  Bij annulering binnen 2 werkdagen tot de uitvoering en foutvracht zijn 100% van de oorspronkelijke kosten opeisbaar door Explect.

 

e.  Standaard vindt pick en/of levering plaats op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 lokale tijd.

 

f.  Transitdagen geven een indicatie van de te verwachten doorlooptijd, hieraan zijn geen rechten te ontlenen.

 

g.  Indien Europallets van toepassing zijn dienen deze geruild te worden met de vervoerder. Bij het uitblijven van ruilen worden de pallets in rekening gebracht worden welke pro rato marktprijs zijn.


h. FYCO's worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de arbeidsinspectie. De kosten van de gasmeting die van toepassing is en andere dergelijk kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.16.2 Het doen vervoeren via ZeevrachtLCL: 


a.  Indien Europallets van toepassing zijn dienen deze geruild te worden met de vervoerder. Bij het uitblijven van ruilen worden de pallets in rekening gebracht worden


b.  Standaard vindt pick en/of levering plaats op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 lokale tijd zonder laad of losklep/ zijlader en/of kooiaap.


c.  De laad los locatie dient bereikbaar te zijn voor een 13,60 meter auto. Indien dit niet mogelijk is en niet is aangegeven heeft Explect het recht om extra kosten te belasten om het mogelijk te maken te leveren.


d.  Er is pro rata 15 minuten vrij voor het laden en lossen.


FCL: 


a.  Standaard vindt pick en/of levering plaats op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 lokale tijd zonder zijlader


b.  Vrij Laden/Leveren 2 uur waarvan max 1 uur op de terminal van toepassing op FCL.


Zeevracht LCL / FCL

 

a.  Additionele wachttijd bedraagt €75,00 per uur.

 

b.  Bij annulering tot 3 werkdagen voor de uitvoering zijn 80% van de oorspronkelijke kosten opeisbaar door Explect.

 

c.  Bij annulering binnen 1 werkdagen tot de uitvoering en foutvracht zijn 100% van de oorspronkelijke kosten opeisbaar door Explect.

 

d.  Demurrage, Detention en Loodskosten komen voor risico en rekening van de opdrachtgever.

 

e.  Gasmetingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de arbeidsinspectie. De kosten van de gasmeting zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 f.  Transitdagen geven een indicatie van de te verwachten doorlooptijd, hieraan zijn geen rechten te ontlenen.

 


j.  FYCO's worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de arbeidsinspectie. De kosten van de gasmeting die van toepassing is en andere dergelijk kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.


 


16.3 Het doen vervoeren via Luchtvracht

 

a.  Bij annulering tot 2 werkdagen voor de uitvoering zijn 80% van de oorspronkelijke kosten opeisbaar door Explect.

 

b.  Bij annulering binnen 2 werkdagen tot de uitvoering en foutvracht zijn 100% van de oorspronkelijke kosten opeisbaar door Explect.

 

c.  Kosten voor opslag na de vrije periode zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.

 

d.  Standaard vindt pick en/of levering plaats op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 lokale tijd. Groupage en Deelladingen hebben pro-rata de tijd bij één pallet tot 8 pallets is het 15 minuten.

 

e.  Transitdagen geven een indicatie van de te verwachten doorlooptijd, hieraan zijn geen rechten te ontlenen.

 

f.  Indien Europallets van toepassing zijn dienen deze geruild te worden met de vervoerder. Bij het uitblijven van ruilen worden de pallets in rekening gebracht worden


g. FYCO's worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de arbeidsinspectie. De kosten van de gasmeting die van toepassing is en andere dergelijk kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 


16.4 Het doen laten uitvoeren van Douane-handelingen


a.  De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de aanzuivering van douanedocumenten, respectievelijk voor de juiste opgave van haar producten en bijbehorende goederencode, ongeacht de verkoopcondities.

 

b.  Voorschotprovisie: 3% over door ons voor te schieten accijns, rechten bij invoer, B.T.W. en zee- en luchtvracht, tenzij anders overeengekomen.

 

c1.  Standaard is een offerte gebaseerd op verwerking met 1 hs-code, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Extra hs-codes leiden tot extra kosten per hs-code. Deze kosten zijn afhankelijk van het land en type douane-handeling.


c2.  Standaard is een offerte exclusief eventuele invoerrechten & btw bij invoer, antidump en andere dergelijk toeslagen vanuit de douane / belastingdienst.


C3. Indien invoerrechten & btw bij invoer, antidump en andere dergelijk toeslagen wel op de offerte zijn aangeven zijn dit ten alle tijden indicaties en zijn hier geen rechten aan te onthalen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


d. Zodra Explect een bericht ontvangt van de bevoegde autoriteiten dat een navordering plaatsvindt, respectievelijk aanzuivering niet heeft plaatsgevonden, is Explect genoodzaakt om actie te ondernemen. Hiervoor zal aan de opdrachtgever eenmalige administratiekosten ad € 125,00 per zaak berekend worden, exclusief alle gemeenschappelijke rechten, eventueel ontstane boetes en de manuren.

 

e. De kosten die mogelijk ontstaan bij de douane-handeling berust Explect altijd het recht om deze kosten door te belasten volgens het handboek van Handboek VGEM (HVGEM).

 

f. De opdrachtgever is altijd volgens de getekende directe vertegenwoordiging eindverantwoordelijk voor de bescheiden voor de in- en uitvoer volgens Handboek Douane (HDU).


g. De opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor de bescheiden en de administratie hiervan zoals het MTC & CBAM.


 


16.5 Bijkomende bijzonderheden op 16. 1. 2. 3. 4.


a.  Explect heeft het recht om 24,95 euro als zijnde administratiekosten voor het verwerken van onverwachte bijkomende kosten te rekenen.

 

b. Bij het doorboeken belast Explect 85 euro. Om administratie afhandeling opnieuw te kunnen doen.


  

17.Slotbepalingen


17.1 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst. De laatste versie is altijd geldig en te vinden op explect.com, explect.nl, explect.isdigitized.com (onder algemene voorwaarden) of op te vragen via info@explect.com.


17.2 Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door Explect niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.


17.3 Onverminderd het in lid 6 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele verloop van 18 maanden.


17.4 De in de leden 2 en 3 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op die van aflevering. Onder dag van aflevering wordt verstaan; de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn afgeleverd, dan wel, indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn afgeleverd


17.5 In het geval Explect door enige overheid dan wel derden als bedoeld in artikel 14 lid 7 wordt aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de volgende dagen:


a.      De dag volgende op die waarop Explect door enige overheid dan wel derde is aangesproken;

 

b.     De dag volgende op die waarop Explect de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.

 


Indien Explect of een door hem ingeschakelde derde als bedoeld in artikel 17 lid 7 in bezwaar en/of beroep is gegaan, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.


17.6 Explect behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.


17.7 Explect mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website en platform, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.


17.8 Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.


17.9 Alle geschillen tussen Explect en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam.


17.10 Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Explect.


17.11 Op al onze werkzaamheden zijn, voor zover niet anders is bepaald en met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing de Explect algemene voorwaarden en in aanvulling daarop de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, treden wij op als expediteur. Op alle opdrachtonderdelen die betrekking hebben op de opslag van zaken zijn van toepassing de Nederlandse Opslagvoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Voor de zeevracht zijn de B/L condities van toepassing. Voor de luchtvracht zijn de AWB condities. Voor rail zijn de CIM condities van toepassing. Voor wegtransport zijn de CMR condities van toepassing.


17.12 aanvullend op de algemene voorwaarden voor leveranciers / verkopers aan Explect, klik hier indien je leverancier / verkopende partij bent van Explect.


Indien u wenst kunnen wij op aanvraag een kopie toesturen van alle condities en voorwaarden. Hier kunt u naar vragen via info@explect.com met het onderwerp aanvraag condities en algemene voorwaarden.


Download onze algemene voorwaarden als pdf hier.


Go to English version here, please note the Dutch version is leading.


Verlaat je nu al de website?

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, stel je vraag hieronder